Stanovy občanského sdružení ŠANCE 09

Název: ŠANCE 09

Sídlo:  Sportovní 300, Stará Huť u Dobříše, 262 02

Cíl činnosti:

 •  pomoc při hledání pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné občany
 • v součinnosti s obcemi a krajským úřadem zajištění přepravy zdravotně postižených a imobilních seniorů k lékaři, na úřady apod.
 • vzájemné setkávání, předávání zkušeností a poznatků zdravotně postižených osob
 • školení v oblasti IT pro zdravotně postižené – zvyšování počítačové gramotnosti pro lepší uplatnění na pracovním trhu – vedlejší činnost
 • případná publikační činnost, prodej upomínkových předmětů – vedlejší činnost

Předpoklad vzniku členství:

 • způsobilost k právním úkonům
 • projev vůle zájemce o členství stát se členem
 • pro případ přijetí za člena převzetí závazku být vázán stanovami v okamžiku oznámení o přijetí za člena
 • zájem zájemce ve vztahu k dosahování cíle činnosti sdružení podle stanov a společně s ostatními členy sdružení
 • o přijetí za člena rozhoduje osoba k tomu pověřená správní radou, ve sporných případech správní rada samotná

Vznik řádného členství:

Členem občanského sdružení se může stát fyzická nebo právnická osoba. Členství v občanském sdružení je dobrovolné a na základě osobního přesvědčení a v souhlasu se stanovami občanského sdružení, členství zakládá možnost na aktivní účasti a na rozhodování o činnostech sdružení.

Zánik řádného členství

 • úmrtí člena
 • dobrovolným vystoupením člena písemným oznámením zaslaným správní radě
 • vyloučením za jednání neslučitelné se stanovami sdružení a jinými závaznými akty sdružení

Práva a povinnosti člena sdružení

 • účastnit se členské schůze
 • podávat návrhy, žádat jejich projednání
 • být informován o činnosti, včetně hospodaření
 • dodržovat stanovy
 • respektovat usnesení členské schůze
 • platit včas schválené členské příspěvky, jejichž výše a doba splatnosti bude určena na zasedání členské schůze

Orgány sdružení: členská schůze a správní rada

 • Prvními členy správní rady se stanou členové přípravného výboru.
 • Členové správní rady jednají jménem sdružení všichni společně.
 • V případě, že členové správní rady odstoupí, volí novou správní radu členská schůze.
 • Správní rada rozhoduje o změně stanov, kterou pak předloží členské schůzi.
 • Správní rada může přijímat zaměstnance.

Členská schůze:

 • je nejvyšším orgánem sdružení
 • svolává ji správní rada dle potřeby, nejméně však jednou ročně
 • valná hromada rozhoduje o změnách stanov, volí správní radu, schvaluje úkoly pro další období

Hospodaření občanského sdružení:

 • finanční prostředky získává sdružení z dobrovolných darů, příspěvků, dotací fyzických a právnických osob, službami (v oblasti IT, zpracování dat, poradenství apod. v rámci vedlejší činnosti) případně prodejem dalšího zboží (např. tiskoviny, upomínkové předměty a jiné).
 • Hospodaření řídí správní rada.
 • Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov.

Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku občanského sdružení bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí správní rady fyzické nebo právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

Ve Staré Huti 7. 12. 2009

Stanovy občanského sdružení ŠANCE 09

Šance 09 o.s.
Sportovní 300, 262 02 Stará Huť

Stanovy se mění takto :

Hospodaření občanského sdružení:

 • finanční prostředky získává sdružení z dobrovolných darů, příspěvků, dotací fyzických i právnických osob, službami (v oblasti IT, zpracování dat, poradenství apod. v rámci vedlejší podnikatelské činnosti) případně prodejem dalšího zboží (např. tiskoviny, upomínkové předměty a jiné také v rámci vedlejší podnikatelské činnosti).Hospodaření řídí správní rada.
 • Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činnosti podle těchto stanov.

Orgány sdružení:

Členská schůze a správní rada
Prvními členy správní rady se stanou členové přípravného výboru.
Členové správní rady jednají jménem sdružení všichni společně.
V případě, že členové správní rady odstoupí, volí novou správní radu členská schůze.
Správní rada rozhoduje o změně stanov, kterou pak předloží členské schůzi.
Správní rada může přijímat zaměstnance.


Členská schůze:

 • je nejvyšším orgánem sdružení
 • svolává ji správní rada dle potřeby, nejméně však jednou ročně
 • valná hromada rozhoduje o změnách stanov, volí správní radu, schvaluje úkoly pro další období

Správní rada jmenovitě:

Daniel Hejhal, Sportovní 300, Stará Huť u Dobříše, 262 02 – předseda správní rady

Mgr. Renata Nováková – členka správní rady

Šance 09 o.s.Sportovní 300, 262 02 Stará Huť